ด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับค่า Ft และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566
การสัมมนาคลินิกพลังงาน ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) 
ครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
ครั้งที่ 3 เรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)/ ชีวมวลแข็ง (Wood Pellet)
ครั้งที่ 4 เรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City) /พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
(Online Classroom)

การทบทวนบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) เรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานพลังงานจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 และประเมินผลบุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัด ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผน การใช้เครื่องมือดิจิทัล และความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน

(Online Classroom)