• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ MOEN E-learning

    โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ E-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานในยคดิจิทัล เป็นโครงการที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มีความตระหนักร่วมกันถึงความจำเป็นในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ตามทิศทางและนโยบายของรัฐบาล และเล็งเห็นถึงโอกาสและความท้าทาย ของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบัน ที่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงพลังงานจะต้องเผชิญในปัจจุบัน และในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานสามารถปรับตัวและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐและประเทศต่อไป จึงได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาทักษะการทำงานในยุคดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงพลังงาน โดยในระยะเริ่มต้น เห็นควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งที่จะช่วยให้ทักษะด้านดิจิทัลที่ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานควรมี และสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง

    **ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ หรือ login ด้านขวาบน และเลือกปุ่ม MOEN AD**


Courses