โครงการพลังงานในพื้นที่ห่างไกล

หลักสูตรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล แก่ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และส่งเสริมปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่

เนื้อหาการเรียน

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
  • การดำเนินการ
  • การเลือกระบบที่เหมาะสมและคำนวณขนาดอุปกรณ์
  • รูปแบบการบริหารจัดการให้ระบบยั่งยืน
  • กรณีศึกษา