สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงพลังงานเพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบริการของภาครัฐในยุคดิจิทัล  อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของกระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงพลังงานเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมถึงการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ และเป็นเครือข่ายประสานงานของแต่ละหน่วยงาน ในการประสานงานทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ
          ด้วยเหตุนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจึงได้มีแผนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว