รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาพรวมของลักษณะการใช้งาน และคุณลักษณะของโปรแกรม Canva
 • เข้าใจหลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ
  • การติดตั้ง การตั้งค่าโปรแกรม และการเข้าใช้งานโปรแกรม
  • แนะนำการใช้งานเบื้องต้น และ แม่แบบ (Template)
  • การใช้งาน และตกแต่งภาพโดยรวม
  • เครื่องมือการใช้งานและตกแต่งภาพและกราฟฟิก
 • การสรุปย่อข้อมูลเพื่อสร้าง Infographic
  • การกำหนดเนื้อหาข้อมูล
  • กำหนดขนาดและ Layout
  • ร่างกำหนดโครงของอินโฟกราฟิก
  • การออกแบบอินโฟกราฟิก
  • การกำหนดขนาดกระดาษ (Page size)
  • การตกแต่งกราฟิก กรอบรูป และรูปทรง
  • การตกแต่งกราฟิกโดยการใช้แบบสี
  • การส่งออกไฟล์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้งาน
Workshop: ออกแบบสร้างการ์ด โดย Canva