การทบทวนบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) เรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานพลังงานจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 และประเมินผลบุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัด ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผน การใช้เครื่องมือดิจิทัล และความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน

(Online Classroom)