การรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)