การบันทึกครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS

การบันทึกรายการบัญชีเงินนอกงบประมาณ

ประเด็นการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS

(Online Classroom)